Algemene Voorwaarden

Deze algemene verkoopvoorwaarden zijn van toepassing op alle door Oogappel Lifestyle aan te gane en aangegane overeenkomsten tot koop en levering van producten via www.oogappel.net of via andere communicatiemiddelen of verkoopkanalen. In deze algemene verkoopvoorwaarden wordt verstaan onder klant: de koper van goederen of afnemer van diensten, zijnde een natuurlijk persoon die niet handelt in de uitoefening van een beroep of bedrijf.

 1. Toepasselijkheid

1.1. Op alle aanbiedingen, bestellingen en overeenkomsten van Oogappel Lifestyle zijn bij uitsluiting van eventuele andere algemene voorwaarden deze algemene verkoopvoorwaarden (hierna: voorwaarden) van toepassing.

1.2. Het accepteren van een aanbieding dan wel het doen van een bestelling houdt in dat u de toepasselijkheid van deze voorwaarden aanvaardt.

1.3. Van het in deze voorwaarden bepaalde kan slechts worden afgeweken wanneer hiermee uitdrukkelijk schriftelijk is ingestemd door Oogappel Lifestyle in welk geval de overige bepalingen die daarbij niet genoemd worden onverkort van kracht blijven.

1.4. Alle rechten en aanspraken, zoals in deze voorwaarden en in eventuele nadere overeenkomsten ten behoeve van Oogappel Lifestyle worden bedongen, worden evenzeer bedongen ten behoeve van door Oogappel Lifestyle ingeschakelde tussenpersonen en andere derden.

1.5. Oogappel Lifestyle behoudt zich het recht voor deze voorwaarden van tijd tot tijd te wijzigen of aan te vullen.

 1. Overeenkomst

2.1. Een overeenkomst komt slechts tot stand na acceptatie van de bestelling door Oogappel Lifestyle middels een orderbevestiging per e-mail aan de klant.

2.2. Oogappel Lifestyle is gerechtigd bestellingen te weigeren dan wel bepaalde voorwaarden aan de levering te verbinden, tenzij uitdrukkelijk anders bepaald.

2.3. Indien een bestelling niet wordt geaccepteerd, deelt Oogappel Lifestyle dit mee binnen tien (10) werkdagen na ontvangst van de bestelling.

 1. Prijzen/Aanbiedingen

3.1. Alle aanbiedingen van Oogappel Lifestyle zijn vrijblijvend en zolang de voorraad strekt. Oogappel Lifestyle behoudt zich uitdrukkelijk het recht voor om de prijzen te wijzigen, in het bijzonder wanneer dat op grond van (wettelijke) voorschriften noodzakelijk is. Na de totstandkoming van de overeenkomst zullen prijzen niet verhoogd worden tenzij de prijsverhoging het gevolg is van wettelijke regelingen of bepalingen.

3.2. Alle prijzen zijn vermeld in euro (inclusief BTW.)

3.3.Oogappel Lifestyle staat er voor in dat de goederen voldoen aan de in het aanbod vermelde specificaties, aan de redelijke eisen van deugdelijkheid en/of bruikbaarheid en niet in strijd zijn met op de datum van de totstandkoming van de overeenkomst bestaande wettelijke bepalingen en/of overheidsvoorschriften. De klant dient echter rekening te houden met geringe maat- en kleurverschillen van de afgebeelde producten. Dergelijke afwijkingen geven de klant niet het recht de ontvangst of de betaling van het geleverde te weigeren, aanpassingen van zijn verplichtingen of enigerlei vergoeding van Oogappel Lifestyle te verlangen.

3.4. De hoogte van de verzend- en administratiekosten staat op de internetsite vermeld. Ten aanzien van bepaalde landen gelden nadere voorwaarden ten aanzien van de bezorgmethode en daaraan verbonden kosten. Wanneer de klant een andere bezorgmethode wenst, bijvoorbeeld verzending onder rembours (COD), kan dit in overleg met Oogappel Lifestyle. De kosten die hieraan verbonden zijn worden de klant in rekening gebracht.

3.5. Oogappel Lifestyle kan niet aan haar aanbiedingen worden gehouden indien de klant, naar termijn van redelijkheid en billijkheid en in het maatschappelijk verkeer gangbare opvattingen, had behoren te begrijpen dat de aanbieding dan wel een onderdeel daarvan een kennelijke vergissing of verschrijving bevat.

3.6. Aanbiedingen gelden niet automatisch voor nabestellingen.

 1. Retouren

4.1. Alle artikelen, met uitzondering van op maat gemaakte (maatwerk) bestellingen, kunnen binnen 14 dagen na ontvangst zonder meer geretourneerd worden waarna het aankoopbedrag na aflevering bij Oogappel Lifestyle teruggestort wordt. Dit conform de Wet Verkoop op Afstand. Hierbij geldt echter nadrukkelijk dat de artikelen in ongeschonden staat bij Oogappel Lifestyle worden afgeleverd. Indien dit aspect niet in acht wordt genomen kunnen de artikelen niet teruggenomen worden en kan de betaling niet ongedaan gemaakt worden. De eventuele verzendkosten voor het retour zenden naar Oogappel Lifestyle zijn voor rekening van de klant. Deze kosten bedragen in Nederland circa € 6,50 tot € 13,00, afhankelijk van de grootte en het gewicht van de zending.

4.2. In het uitzonderlijke geval dat een artikel wordt toegezonden aan de klant dat niet voldoet aan de bestelling dan behoudt Oogappel Lifestyle zich het recht voor het artikel te vervangen door een nieuw exemplaar of het betaalde bedrag te retourneren. Oogappel Lifestyle neemt in dit geval de verzendkosten voor het retourneren dan wel omruilen voor haar rekening.

4.3. Indien de klant iets terugstuurt, dient hij/zij de volgende stappen te volgen:
• Stuur zo spoedig mogelijk een e-mail naar info@oogappel.net, zodat wij de zending verwachten. LET OP: Vermeld in het onderwerp van de e-mail het ordernummer of het factuurnummer.
• Verpak de artikelen zodanig dat beschadiging wordt vermeden.
• Adresseer de zending en frankeer de zending voldoende. De klant blijft verantwoordelijk voor de zending tot deze retour ontvangen is door Oogappel Lifestyle. LET OP: onvoldoende gefrankeerde zendingen worden niet aangenomen.

 1. Betalingen

5.1. Bij bestellingen via de internetsite geschiedt betaling vooraf; de klant maakt het verschuldigde bedrag inclusief eventuele verzendkosten, onder vermelding van het door Oogappel Lifestyle ontvangen factuur-/ordernummer over op de bankrekening van Oogappel Lifestyle te Almere.

5.2. Overeenkomsten waarvoor enige verschuldigde betaling drie weken na de totstandkoming van de overeenkomst niet voldaan is, komen automatisch te vervallen.

5.3. Orders worden verzonden na ontvangst van het totaalbedrag op de bankrekening van Oogappel Lifestyle.

 1. Levering

6.1. De artikelen van Oogappel Lifestyle worden op bestelling handgemaakt. De benodigde materialen worden ingekocht en ieder uniek artikel wordt met de grootste zorg gemaakt. Oogappel Lifestyle streeft ernaar je bestelde artikelen binnen het aantal werkdagen genoemd onder Verzending en Levertijd te leveren. Dit is afhankelijk van de grootte van je order en de drukte bij Oogappel Lifestyle. Natuurlijk kun je altijd overleggen wanneer je je bestelling eerder nodig hebt, dan bekijken we samen de mogelijkheden op dat moment.

6.2. De verzendkosten staan vermeld bij Verzending en Levertijd.

6.3.Oogappel Lifestyle bepaalt de wijze van verzending en verpakking. Indien een artikel zowel per envelop als pakket verzonden kan worden gaat de voorkeur uit naar verzending per pakket omdat de zending dan traceerbaar is. Enveloppen worden altijd verzonden op risico van de klant. Oogappel Lifestyle is nimmer aansprakelijk voor zoekraken of beschadigen van poststukken.

6.4. Indien een product dat (tijdelijk) niet op voorraad is door de klant wordt besteld, zal contact met de klant worden opgenomen.

6.5. De door Oogappel Lifestyle opgegeven levertijden zijn slechts indicatief. Overschrijding van enige leveringstermijn geeft de klant geen recht op schadevergoeding en evenmin het recht de bestelling te annuleren dan wel de overeenkomst te ontbinden.

6.6. Levering vindt plaats op het door de koper tijdens de totstandkoming van de overeenkomst opgegeven adres.

6.7. Indien de klant in gebreke blijft de zending in ontvangst te nemen, zijn de hieruit voortvloeiende schade en kosten voor rekening van de klant.

6.8. Eventuele retourzendingen aan Oogappel Lifestyle zijn voor rekening van de klant en moeten franco en onder vooraf schriftelijke opgaaf van redenen geschieden.

 1. Eigendomsvoorbehoud

7.1. De eigendom van geleverde producten gaat pas over, indien de klant al hetgeen hij/zij op grond van enige overeenkomst aan Oogappel Lifestyle verschuldigd is, heeft voldaan.

7.2. Het risico ter zake van de producten gaat reeds op de klant over op het moment dat de producten door Oogappel Lifestyle aan de vervoerder ter beschikking zijn gesteld. Indien de klant in gebreke blijft de producten in ontvangst te nemen, zijn de hieruit voortvloeiende schade en kosten voor rekening van de klant.

7.3. Eventuele retourzendingen aan Oogappel Lifestyle zijn voor rekening van de klant en moeten franco en onder vooraf schriftelijke opgaaf van redenen geschieden.

 1. Reclames en aansprakelijkheid

8.1. De klant heeft de verplichting om bij aflevering te onderzoeken of de producten aan de overeenkomst beantwoorden. Indien dit niet het geval is, dient de klant Oogappel Lifestyle daarvan zo spoedig mogelijk en in ieder geval binnen drie (3) dagen na de aflevering, althans nadat constatering redelijkerwijze mogelijk was, schriftelijk en gemotiveerd hiervan in kennis te stellen, op straffe van verval van het recht van de klant.

8.2. Indien is aangetoond dat de producten niet aan de overeenkomst beantwoorden heeft Oogappel Lifestyle de keuze de desbetreffende producten tegen retournering daarvan te vervangen door nieuwe producten dan wel de factuurwaarde daarvan te restitueren zonder dat de wederpartij enig recht heeft op schadevergoeding.

8.3. Indien de klant een product om welke reden dan ook niet wenst af te nemen, heeft hij het recht het product binnen veertien (14) dagen na aflevering aan Oogappel Lifestyle te retourneren. Dit moet voor retourzending schriftelijk worden medegedeeld. Retourzendingen worden in dit geval slechts geaccepteerd indien de artikelen onbeschadigd en niet gebruikt zijn en mits deze op dezelfde wijze zijn verpakt als bij de ontvangst, waarbij tevens geldt dat de kosten voor retourzendingen voor rekening van de klant komen. Retournering van maatwerkbestellingen en afgeprijsde artikelen is niet mogelijk.

8.4. Oogappel Lifestyle levert de door haar verkochte zaken, welke leverantie door de wederpartij telkens wordt aanvaard onder de opschortende voorwaarde dat de wederpartij volledig aan zijn op enig moment jegens Oogappel Lifestyle bestaande verplichtingen voldoet. Het hierin besloten eigendomsvoorbehoud geldt voor: vorderingen betreffende de tegenprestaties op grond van de met Oogappel Lifestyle gesloten overeenkomsten, van welke aard dan ook; vorderingen jegens het tekortschieten in de nakoming van de met Oogappel Lifestyle gesloten overeenkomsten, die tot schadevergoeding en vergoeding van buitengerechtelijke en gerechtelijke kosten, contractuele en wettelijke renten, boeten en dwangsommen daaronder begrepen.

8.5. Oogappel Lifestyle geeft geen garantie op de aangekochte artikelen. Artikelen welke niet van gewone katoen zijn, of welke zijn uitgevoerd met sierlintjes, sierrandjes, pompons, satijnlintjes, roosjes, kraaltjes, applicaties, etc. zijn niet geschikt voor de wasmachine/droger en tevens geven wij hierop geen garantie.

8.6. Oogappel. Lifestyle erkent geen enkele aansprakelijkheid voor letsel of schade door gebruik van materialen of producten afkomstig van Oogappel Lifestyle. De artikelen afkomstig van Oogappel Lifestyle mogen alleen gebruikt worden onder toezicht van een volwassene.

8.7. Oogappel Lifestyle is nimmer gehouden tot betaling van enigerlei schadevergoeding aan de klant of anderen. Oogappel Lifestyle is nimmer aansprakelijk voor gevolg- of bedrijfsschade, indirecte schade en winst- of omzetderving.

8.8. Indien Oogappel Lifestyle, om welke reden dan ook, gehouden is enige schade te vergoeden dan zal de schadevergoeding nooit hoger zijn dan een bedrag gelijk aan de factuurwaarde met betrekking tot het product of de dienst waardoor de schade is veroorzaakt.

8.9. De door Oogappel Lifestyle geleverde artikelen zijn decoratieartikelen. Deze zijn niet bestemd voor kinderen jonger dan 36 maanden vanwege gevaar voor onder andere inslikken en stikken. Laat kinderen nooit zonder toezicht met de artikelen spelen, en zorg dat de artikelen buiten handbereik van kinderen blijven. Gezien de functie, afmetingen, eigenschappen en kenmerken zijn onze producten niet geschikt voor kinderen jonger dan 36 maanden. Onze producten zijn bestemd ter decoratie en zijn geen speelgoed. Buiten bereik van kinderen jonger dan 36 maanden houden. Gebruik uitsluitend onder toezicht van volwassenen.

 1. Elektronische communicatie en bewijs

9.1. Voor misverstaan, verminkingen, vertragingen of niet behoorlijk overkomen van gegevens en berichten ten gevolge van het gebruik van internet of enig ander communicatiemiddel in het verkeer tussen klant en Oogappel Lifestyle (dan wel door klant ingeschakelde derden), is Oogappel Lifestyle niet aansprakelijk, tenzij en voor zover sprake mocht zijn van opzet of grove schuld aan de zijde van Oogappel Lifestyle.

9.2. De administratie van Oogappel Lifestyle geldt als volledig bewijs van het bestaan, de inhoud en de uitvoering van de overeenkomst met de klant in een eventuele gerechtelijke procedure, tot op tegenbewijs door de partij, die zich beroept op het feit dat het bewijs niet betrouwbaar is.

 1. Overmacht

10.1. Onverminderd de overige aan haar toekomende rechten, heeft Oogappel Lifestyle in geval van overmacht het recht om, naar eigen keuze, de uitvoering van bestellingen op te schorten, dan wel de overeenkomst zonder rechterlijke tussenkomst te ontbinden, zulks aan de klant dit schriftelijk mee te delen en zulks zonder dat Oogappel Lifestyle gehouden is tot enige schadevergoeding, tenzij dit in de gegeven omstandigheden naar maatstaven van redelijkheid en billijkheid onaanvaardbaar zou zijn.

10.2. Onder overmacht wordt verstaan iedere tekortkoming welke niet aan Oogappel Lifestyle kan worden toegerekend, omdat zij niet te wijten is aan haar schuld en noch krachtens de wet, rechtshandeling of in het verkeer geldende opvattingen voor haar rekening komt. Tot die omstandigheden behoren onder meer uitsluiting, brand, vorst, overstroming, gebrek aan transportmiddelen, niet of niet tijdige levering door ingeschakelde derden, bedrijfsstoringen, energiestoringen, storingen in een (telecommunicatie-)netwerk of verbinding of gebruikte communicatiesystemen en/of het op enig moment niet beschikbaar zijn van de internetsite, excessieve ziekte van personeel, overheidsvoorschriften en in het algemeen niet voorziene omstandigheden.

 1. Diversen

11.1. Indien één of meer van de bepalingen van deze voorwaarden of enige andere overeenkomst met Oogappel Lifestyle in strijd mochten zijn met enig toepasselijk rechtsvoorschrift, zal de betreffende bepaling komen te vervallen en zal deze worden vervangen door een door Oogappel Lifestyle vast te stellen nieuwe rechtens toelaatbare vergelijkbare bepaling.

11.2.Oogappel Lifestyle is bevoegd om bij de uitvoering van klantbestelling(en) gebruik te maken van derden.

11.3. Wanneer door Oogappel Lifestyle gedurende korte of langere tijd al dan niet stilzwijgend afwijkingen van deze voorwaarden zijn toegestaan, laat dat onverlet haar recht alsnog directe en strikte naleving van deze voorwaarden te eisen. De klant kan nimmer enig recht doen laten gelden op grond van het feit dat Oogappel Lifestyle deze voorwaarden soepel toepast.

 1. Intellectueel eigendom

12.1. De klant en iedere bezoeker van de site erkent uitdrukkelijk dat alle rechten van intellectuele eigendom van weergegeven informatie, afbeeldingen, producten, diensten, ontwerpen, mededelingen of andere uitingen met betrekking tot de producten, diensten en/of met betrekking tot de internetsite berusten bij Oogappel Lifestyle, haar toeleveranciers of andere rechthebbenden.

12.2. Onder intellectuele eigendomsrechten worden verstaan octrooi-, auteurs-, merk-, tekeningen- en modellenrechten en/of andere (intellectuele eigendoms)rechten, waaronder tevens begrepen al dan niet octrooieerbare technische en/of commerciële knowhow, methoden en concepten.

12.3. Het is de klant en iedere bezoeker van de site verboden gebruik te maken, daaronder het aanbrengen van wijzigingen begrepen, van de intellectuele eigendomsrechten zoals beschreven in dit artikel, zoals bijvoorbeeld verveelvoudiging, zonder uitdrukkelijke voorafgaande schriftelijke toestemming van Oogappel Lifestyle haar toeleveranciers of andere rechthebbenden, tenzij het louter gaat om privé gebruik in relatie tot het product zelf.

 1. Toepasselijk recht en bevoegde rechter

13.1. Op alle rechten, verplichtingen, aanbiedingen, bestellingen en overeenkomsten waarop deze voorwaarden van toepassing zijn, alsmede op deze voorwaarden, is uitsluitend Nederlands recht van toepassing.

13.2. Alle geschillen tussen partijen zullen bij uitsluiting worden voorgelegd aan de daartoe bevoegde rechter in Nederland.

 1. Persoonsgegevens

14.1. De gegevens die door de klant worden verstrekt, worden door Oogappel Lifestyle geregistreerd conform de Wet bescherming persoonsgegevens (WBP) en worden uitsluitend gebruikt om de gevraagde informatie te verstrekken of om de bestelde artikelen op de juiste plaats van bestemming te bezorgen; het bevorderen van de gebruikersvriendelijkheid van de site; het kunnen doen van persoonlijke aanbiedingen en acties of het verstrekken van voor de klant relevante informatie of nieuwsbulletins. De gegevens zullen in geen geval aan derden worden verstrekt.

 1. Webshop

15.1 De webshop is ingeschreven bij de Kamer van Koophandel en draagt haar wettelijke bijdrage af aan de Belastingdienst. Op onze website kunt u ons KvK nummer en BTW nummer vinden. Tevens vindt u daar onze contactgegevens.